Портфолио Категория: Мивки

Станция за ръчно дрениране VID

Станцията за ръчно дрениране е конструиран и произведен в съответствие с действащите Европейски и национални норми, отнасящи се изключително до изискванията за безопасност, както е отбелязано в Директива 89/392/CEE (Директива касаеща машини, допълнена с директиви 91/368/СЕЕ, 93/44/СЕЕ и 93/68/СЕЕ), Директива 73/23/СЕЕ (Директива за ниско напрежение, определена от Директива 93/68/СЕЕ), Директива 89/336/СЕЕ (Директива за електромагнитната...
Повече